Top

下载列表下载列表
分类
Export

零件号

地位 数据表 TX输出功率 全桥Rdson 集成特性 PVIN(最大值) PVIN(最小值) 封装 最大输入电压 (V) 最小输入电压(V) 控制方式

配套零件:7

选择比较

不超过5个项目

文件

20

14.5

5V LDO

Current Sensing

Full-Bridge

2.5V LDO

3.3V LDO

5V Buck

17

1

QFN-19L

20

4.2

文件

20

13

5V LDO

Current Sensing

Full-Bridge

2.5V LDO

3.3V LDO

5V Buck

17

2

QFN3*4

20

4.2

Active

New

NRND

文件

30W

13

Current Sensing

Full-Bridge

2.5V LDO

3.3V LDO

5V Buck

26V

1V

QFN-21L

30V

4.2

首页 123 尾页 共7条记录

筛选