Top

下载列表下载列表
分类
Export

零件号

地位 数据表 封装 特性 静态电流(mA) 最大输出电压(V) 最小输出电压(V) 最大输入电压 (V) 最小输入电压(V) 最小输出电容 (uF) 最大输出电容 (uF) 最小输入电容(uF) 最大输入电容 (uF) 软启动时间(us) 控制方式

配套零件:24

选择比较

不超过5个项目

Active

文件

SOT23-5

Low Iq

PG Feature

0.0024

5

1.2

28

3

3.3

220

2.2

/

550

Active

文件

SOT23-5

Low Iq

PG Feature

0.0024

5

1.2

28

3

3.3

220

2.2

/

550

Active

文件

SOT223-4

Low Iq

PG Feature

0.0024

5

1.2

40

3

3.3

220

2.2

/

550

首页 1234...78 尾页 共24条记录

筛选